Българският комунизъм
Библиография
"Възход и падение на социализма в България 1944 - 1989"
АвторДимитър Иванов
ИздателствоСофия: Millenium, 2009
Бележки, ключови думи

Предисловие ...

... Оказа се, че тя може да се базира на седем изходни позиции, които да образуват „носещата конструкция" на труда и които да бъдат дефинирани, както следва:

• създаването на Народна република България като социалистическа държава е специфично явление от обща та закономерност на историческото развитие в Европа и в света след Втората световна война;

• републиканската форма на политическия строй не е само „внесена"; тя е осъществен резултат от българската възрожденска националноосвободителна традиция и от социалистическата идеология;

• социалистическа България е пръв цялостен опит за реализиране на социална държава по всички нейни основни показатели;

• партизирането на социалистическата държавност и на съответстващите й държавни институции е и поемане на историческа отговорност от една-единствена политическа сила - две противоположни тенденции, обусловили в диалектическо единство краха на тоталитарната система;

• партията-държава от съветски тип е губеща формула за цялостно изграждане на социална държава;

• съветската „перестройка" е „самолет без писта за кацане" и е неприложима за българските условия;

• преходът към демократична държава също е специ фично проявление на общата закономерност на историче ското развитие на Европа и света в края на XX в.

Тези седем изходни позиции образуват работния инструментариум на изследването. Те позволяват най-отчетливо да се очертаят както постиженията, така и деформациите на социалистическата държавност и духовност. Пасажите за отклоненията от прокламираните социалистически принципи и норми на живот са обозначени с курсив в текста, а базовите понятия - с получер шрифт, в полза на по-голямата прегледност и систематичност на изложението.

--- Авторът (Димитър Иванов е служител на Държавна сигурност и ръководител на Шести отдел) ---

ТемиИдеология/Власт, Икономика/Политика/Лидери

Пълна библиография

a
 С финансовата подкрепа на Отворено Общество
С финансовата подкрепа на Отворено Общество
Продукт на Webfactory Bulgaria